Prepravný poriadok spoločnosti Moven s.r.o.

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok (ďalej len „PP“) upravuje prepravné podmienky spoločnosti Moven s.r.o. so sídlom: Bauerova 1205/7, 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko KVP, IČO:54 776 961, IČ DPH: SK2121780397 v postavení dopravcu /ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe.
 2. PP nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.bratislavatransfer.sk, a v sídle spoločnosti a po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave, upravujúci práva a povinnosti jej účastníkov.
 3. Na účely tohto PP:
  1. Taxislužba “ je podnikanie, predmetom ktorého je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.
  2. Dopravca “ je prevádzkovateľ taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie udelenej 05.08.2022, ktorá spoločnosť oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe zmluvy o preprave osôb.
  3. Prepravca “ je objednávateľ prepravy, to znamená cestujúci v osobnej doprave. Prepravcom je osoba, ktorá platí cenu za realizovanú prepravu dopravcovi,
  4. Tarifné podmienky“ sú sadzby cestovného a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú,
 4. PP obsahuje a bližšie špecifikuje podmienky prepravy ako aj práva a povinnosti dopravcu a cestujúceho, zodpovednosť pri preprave osôb medzi dopravcom a osobami zúčastnenými pri na preprave, tarifu a reklamačný poriadok. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. – ochrana osobných údajov je dopravca povinný zachovať mlčanlivosť o zistených osobných údajoch cestujúceho a tieto nezverejňovať a nesprístupňovať tretím osobám s výnimkou ich použitia pri uplatnení si práv a nárokov voči cestujúcemu, o ktorých rozhoduje súd alebo iný orgán verejnej moci.

Čl. II

Zmluva o preprave osôb

 1. Prepravcovi, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok dopravcu, vzniká zmluvou o preprave osôb právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia uvedeného v zmluve.
 2. Prepravná zmluva vzniká na základe konania prepravcu, ktorý dáva nepochybne najavo, že chce uzavrieť prepravnú zmluvu a to spravidla tým, že zaplatí dojednané cestovné, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy
  1. cez online predajný systém spoločnosti umiestnený na stránke dopravcu www.bratislavatransfer.sk
  2. výnimočne priamo u vodiča taxislužby na mieste vyzdvihnutia, počas alebo po preprave
  3. rezervácia miesta bez zaplatenia ceny prepravného, je možná vo výnimočných prípadoch
  4. cez zmluvných partnerov dopravcu
 3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby na webstránke dopravcu.
 4. Dopravca má prepravnú povinnosť voči každému prepravcovi, ktorý je v mieste začatia prepravy v dojednanom čase a pripravený nastúpiť do vozidla dopravcu.
 5. Pokiaľ prepravca zmešká nastúpenie do vozidla oproti stanovenému času odchodu, zaniká povinnosť dopravcu vykonať prepravu podľa zmluvy a cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného.
 6. Dopravca má prepravnú povinnosť voči cestujúcemu iba ak mu to umožňujú prepravné podmienky, najmä technický stav a obsaditeľnosť vozidla taxislužby podľa osvedčenia o evidencii, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu objektívne príčiny, ktoré nemožno odvrátiť - vis major- najmä nepriaznivé meteorologické podmienky, cestné uzávery, iné obmedzenia na verejných komunikáciách po trase a pod..
 7. Prepravná povinnosť dopravcu taktiež neplatí, ak cestujúci nie je podľa PP spôsobilý na prepravu.
 8. V prípade nevykonania prepravy v dojednanom rozsahu, riadne a v čas z dôvodov výhradne na strane dopravcu má cestujúci právo na náhradu škody maximálne v rozsahu hodnoty dojednaného cestovného. V prípade ak si prepravca zakúpil dodatočnú službu formy poistenia výhradne na trase Košice - Budapešť, má prepravca nárok na preplatenie letenky, ktorá nadväzuje na objednanú prepravu. Poistenie sa vzťahuje na počet zakúpených poistení a to na základe počtu osôb, jedna osoba sa rovná jednému zakúpeniu poistenia. Poistenie platí len pre jednu osobu. V prípade ak vo vozidle budú cestovať viacerí cestujúci, a každý z nich požaduje poistenie touto formou, je nutné zakúpiť túto službu každému cestujúcemu individuálne. To znamená, ak je počet cestujúcich vo vozidle tri (3) a všetci požadujú možnosť preplatenia letenky, každý z cestujúcich musí mať svoje vlastné poistenie, teda tri (3) tieto positenia.
 9. Pokiaľ sa preprava uskutočňuje z letiska a prílet cestujúceho mešká, čím je jeho včasný nástup na uskutočnenie prepravy ohrozený, je cestujúci povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dopravcovi skutočný čas príletu na čísle +421 950 370 928. Na základe oznámenia cestujúceho môže dopravca pozdržať uskutočnenie prepravy o čas maximálne 3 hodiny. Čakanie 60 minút po dohodnutom čase vyzdvihnutia je zadarmo, po uplinutí tohto času si taxislužba účtuje poplatok 8€ za každú začatú polhodinu (30 minút). Tento poplatok si taxislužba neúčtuje v prípade ak si prepravca zakúpil dodatočné poistenie proti omeškaniu. V tomto prípade dopravca čaká na prepravcu bez ďalších poplatkov, alebo prepravcovi zabezpečí náhradný spôsob prepravy.
 10. Pred uskutočnením prepravy podľa tohto prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby.

Čl. III

Podmienky odstúpenia od zmluvy o preprave osôb

 1. Ak dopravca nemôže vykonať prepravu podľa dojednaných podmienok, je povinný o tom upovedomiť objednávateľa a navrhnúť nové podmienky prepravy alebo je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tom prípade, dopravca vráti objednávateľovi plnú hodnotu cestovného lístka.
 2. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia PP.
 3. Ak cestujúci nepoužitý cestovný lístok vráti prostredníctvom formulára na webovej stránke dopravcu www.bratislavatransfer.sk, alebo zaslaním emailu na adresu info@bratislavatransfer.sk:
  1. viac ako 48 hodín pred začatím prepravy má nárok na vrátenie cestovného zníženého o storno poplatok. V prípade platby cez stránku bude zo sumy odrátaný poplatok za spracovanie transakcie platobnou bránou (1.5% + €0.25 pre karty Európskeho hospodárskeho priestoru a 2.5% + €0.25 pre ostatné karty).
  2. 24-48 hodín pred začatím prepravy máte možnosť stornovať objednávku za poplatok 30% z celej sumy. V prípade platby cez stránku bude zo sumy odrátaný poplatok za spracovanie transakcie platobnou bránou podľa cenníku z bodu 3.a.
  3. menej než 24 hodín nie je možné objednávku stornovať. Vo výnimočných prípadoch si avšak vyhradzujeme uplatniť právo na výnimku.
 4. Dopravca môže upraviť sadzby storno poplatkov, ktoré zverejní na internetovej stránke www.bratislavatransfer.sk
 5. Ochorenie cestujúceho nie je dôvodom pre nárok na vrátenie cestovného.
 6. Zmenu rezervácie (dátumu a čas odchodu) zmenu pasažiera je možné uskutočniť na základe týchto podmienok:
  1. viac ako 48 hodín pred začatím prepravy je môžete preložiť termín odchodu bezplatne, iba v prípade voľnej kapacity v následujúci termín.
  2. 24-48 hodín pred začatím prepravy môžete preložiť termín odchodu za poplatok 20€, iba v prípade voľnej kapacity v následujúci termín.
  3. menej než 24 hodín pred začatím prepravy nie je možné preložiť termín odchodu. Vo výnimočných prípadoch si však vyhradzujeme uplatniť právo na výnimku.
 7. Cestovný lístok zakúpený prostredníctvom webstránky na www.bratislavatransfer.sk možno stornovať na emailovej adrese info@bratislavatransfer.sk. O výške storna poplatku rozhoduje čas doručenia emailu od prepravcu.
 8. Cestujúci je povinný pred nástupom na prepravu sa nechať poistiť a bez poistenia nemôže na prepravu nastúpiť, v opačnom prípade nemá nárok na náhradu škody na vzniknuté škody spôsobenú mu dopravcom, resp. za ktoré nesie zodpovednosť dopravca a ktorá prevyšujú hodnotu uhradeného cestovného.
 9. Dopravca na požiadanie (podmienené vyplnením storno formulára) vráti cestujúcemu uhradené cestovné znížené o storno poplatky v hotovosti, bezhotovostne na účet cestujúceho, alebo poštovou poukážkou v prospech cestujúceho, pokiaľ má dopravca potrebné a správne údaje cestujúceho.
 10. Vzájomné pohľadávky dopravcu a cestujúceho vyplývajúce zo zmluvy o preprave nie je možné postúpiť tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že jednostranne je možné započítať vzájomné pohľadávky bez obmedzenia.
 11. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:
  1. to neumožňuje technický stav, priepustnosť cesty, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných podmienok, obmedzení a poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
  2. cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera, alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo ostatných spolucestujúcich,
  3. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť, správanie alebo obmedzovanie cestujúcich (napr. zápach) nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore,
 12. Ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z dôvodu uvedeného v bode 11je povinný ohlásiť to dispečingu so snahou zabezpečiť pristavenie najbližšie voľného a vhodného vozidla taxislužby. V tomto prípade dopravca nenesie zodpovednosť za odmietnutého cestujúceho a nebude mu vrátené zaplatené cestovné.
 13. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. IV

Obchodné podmienky predaja cestovných lístkov prostredníctvom internetu

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi cestujúcim, objednávateľom a majiteľom zakúpeného cestovného lístka na strane jednej a prevádzkovateľom, dopravcom spoločnosťou Moven s.r.o. na strane druhej.
 2. Dopravca Moven s.r.o. predáva cestovné lístky prostredníctvom vlastného predajného systému na svojej webovej stránke. Hlavným cieľom internetového predaja lístkov je uľahčiť všetkým záujemcom získavanie informácií o voľných miestach, termínoch, časoch odchodov a predovšetkým realizácia priameho predaja lístkov, bez nutnosti ďalšej komunikácie, alebo osobného stretnutia.
 3. Dopravca ponúka predovšetkým transfery z Košíc na letisko v Budapešti, Krakowe, Viedni. Cestu zo zahraničia na SR je možné objednať alebo zakúpiť online na stránke dopravcu, prostredníctvom e-mailu, cez sieť partnerských cestovných kancelárii, partnerov a predajných miest zverejnených na webstránke spoločnosti.
 4. Majiteľ cestovného lístka je osoba, ktorá si zakúpila lístok. V prípade, ak kupujúci nie je zároveň cestujúci, dopravca nezodpovedá za nedostatočné informácie o nástupnom mieste a podmienkach prepravy.
 5. Objednávanie cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti Moven s.r.o . je podmienené, vyplnením všetkých povinných polí formulára vrátane zadania platnej e-mailovej adresy pre komunikáciu medzi užívateľom a systémom. Objednávateľ, ktorý vykonáva objednávku vyplnením formulára, potvrdzuje, že sa zoznámil so “Zmluvnými podmienkami“ pre rezerváciu a predaj cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti v plnom rozsahu a súhlasí s nimi.
 6. Spoločnosť Moven s.r.o. registruje a spracováva všetky osobné údaje majiteľa cestovného lístka, ktoré získala na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu. Sú to predovšetkým meno, priezvisko, adresa, telefónny, alebo mailový kontakt. Zároveň sa spoločnosť Moven s.r.o. zaväzuje, že chráni jej zverené osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím tretími osobami.
 7. Cestovné lístky sú pri predaji cez internet zasielané klientovi na ním zadanú mailovú adresu.
 8. K uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde zásadne až zaplatením cestovného a vydaním cestovného lístka. Pri online kúpe CL je transakcia ukončená až potvrdzujúcim emailom.
 9. Pri kúpe CL kupujúci zadáva cestujúceho meno, priezvisko, kompletné tel. číslo /aj s predvoľbou/ mobilného telefónu, ktorý bude mať cestujúci pri sebe počas prepravy. Ďalej uvedie aj číslo letu, letisko z ktorého cestujúci odlieta alebo prilieta, leteckú spoločnosť. Tieto informácie môžu pomôcť v prípade meškania lietadla, aby dispečing dopravcu vedel operatívne riešiť vzniknuté situácie (čakanie na cestujúceho alebo oznámenie možnej náhradnej prepravy v prípade meškania letu).
 10. Cestujúci má okamihom zakúpenia CL rezervované miesto vo vozidle taxislužby, ktoré určuje dopravca prostredníctvom vodiča taxislužby. Zakúpením lístka cestujúci nadobúda právo cestovať vozidlom taxislužby len na termín jazdy uvedený v CL. Pokiaľ ho však cestujúci neobsadí do odchodu spoja, môže byť obsadené iným záujemcom. Majiteľ cestovného lístka je oprávnený tento použiť na jednorazovú prepravu na zakúpený smer. Po dopravení na určené miesto platnosť cestovného lístka končí a nie je možné ho opätovne použiť. Majiteľ cestovného lístka je pri požiadaní povinný predložiť s cestovným lístkom aj preukaz totožnosti.
 11. Majiteľ cestovného lístka je povinný si tento starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje strata, alebo možnosť odcudzenia treťou osobou. Cestovný lístok môže byť použitý len k účelom, ku ktorým je určený. Akékoľvek iné použitie je zakázané!
 12. Dojednané cestovné cestujúci uhradí:
 • cestovné musí byť uhradené (už pripísané na účet dopravcu) najneskôr do okamihu plánovaného začatia prepravy. V prípade, ak cestovné nie je pripísané na náš účet do času začatia prepravy, je cestujúci povinný zaplatiť vodičovi cestovné v plnej výške a dodatočne pripísaná hodnota cestovného bude cestujúcemu vrátená na vyžiadanie po vyplnení storno formulára a vrátená klientovi suma, o ktorú zaplatil naviac,
 • platobnou kartou (debetná kreditná) - online predaj cez webovú stránku www.bratislavatransfer.sk
 • na faktúru vystavenou dopravcom.
 • Prevodom, alebo vkladom na účet dopravcu s použitím variabilného symbolu z objednávky. Cestovný lístok je zaslaný v elektronickej podobe až po prijatí platby na náš účet v plnej výške.

Čl. V

Poplatky za porušenie prepravného poriadku

Ak cestujúci znečistí vozidlo, batožinu alebo majetok posádky akýmkoľvek spôsobom, je povinný uhradiť poplatok vo výške 300 €, alebo viac v prípade závažného znečistenia a poškodenia majetku.

Cestujúci nesie plnú zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil svojím vlastným zavinením, alebo nedbanlivosťou na vozidle, batožine a ostatnom majetku prepravnej spoločnosti, alebo osôb prepravovaných vo vozidle. Je povinný uhradiť náhradu škody vo výške jej celkového rozsahu.

Cestujúci, ktorý sprevádza maloletú osobu, nesie zodpovednosť za škodu na vozidle, batožine a ostatnom majetku prepravnej spoločnosti alebo osôb prepravovaných vo vozidle, ktorú táto osoba spôsobí. Cestujúci je povinný uhradiť túto škodu.

Ak cestujúci odmieta uhradiť poplatok za škodu, ktorú spôsobil, Moven s.r.o. si vyhradzuje právo vymôcť tento poplatok súdnou cestou.

 

Čl.VI

Práva a povinnosti cestujúceho

Cestujúci má právo:

 1. na bezpečnú, pohodlnú a pokojnú prepravu, na ktorú má platný cestovný lístok,
 2. na prepravu primeranej batožiny a podľa obmedzení v tomto PP,
 3. žiadať od vodiča, aby naložil a po preprave vyložil cestovnú batožinu,
 4. žiadať pomoc pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla, ak ide o cestujúceho zdravotne ťažko postihnutého (v prípade cestujúceho s invalidným vozíkom je vodič povinný pomôcť cestujúcemu nastúpiť do vozidla a následne uložiť alebo vyložiť invalidný vozík do a z priestoru vozidla pre batožinu),
 5. požadovať informácie od osádky vozidla taxislužby týkajúce sa podmienok jeho prepravy,
 6. na vrátenie tej časti cestovného, na ktorej sa neuskutočnila preprava a to podľa ustanovenia tohto PP,
 7. na prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny, prípadne extra batožiny a domácich zvierat tým istým vozidlom, len ak to umožňujú prepravné podmienky . O využití tohto práva, resp. o inom špecifickom spôsobe prepravy osoby a/alebo jej batožiny je cestujúci povinný dopravcu informovať (odkonzultovať) vopred, najneskôr pri objednávaní prepravy,
 8. vziať so sebou ako batožinu živé spoločenské zviera, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené v tomto PP.

Cestujúci je povinný:

 1. dostaviť sa na miesto začatia prepravy včas pred odchodom vozidla,
 2. riadiť sa a rešpektovať pokyny a príkazy vodiča, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti cestujúcich a plynulosti cestnej premávky,
 3. správať sa tak aby nenarúšal bezpečnú,pokojnú prepravu ostatných cestujúcich, neobťažoval ostaných cestujúcich a posádku vozidla,
 4. z dôvodu platných cestných predpisov platných v EÚ o preprave detí a infantov v dopravnom prostriedku je nutné, aby deti mali autosedačky. Autosedačka musí byť pevne pripútaná k sedadlu vozidla. Dieťa nad 3 roky nesmie cestovať na kolenách dospelej osoby, ale musí mať svoje vlastné miesto.
 5. Vo vozidle taxislužby na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
 6. Na prednom sedadle vedľa vodiča je možné prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

Cestujúcemu počas prepravy nie je dovolené:

 1. Prihovárať sa vodičovi spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť prepravy,
 2. pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji a púšťať reprodukovanú hudbu a reč bez súhlasu dopravcu (resp. posádky vozidla dopravcu),
 3. otvárať dvere a okná, vykláňať sa a vyhadzovať z okna odpadky a predmety,
 4. fajčiť v priestore vozidla, konzumovať alkoholické a iné nápoje, jesť.
 5. Zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča. Aj priestore určenom na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich,
 6. nechať stáť, alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá,
 7. vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla,
 8. odkladať veci a zvieratá na sedadlo.
 9. Svojvoľné nakladanie/vykladanie batožiny do kufra vozidla, svoju batožinu podá vodičovi a ten ju odloží do batožinového priestoru.

Čl.VII

Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim

 1. Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ďalej len „dispečer“) dávať pokyny a príkazy cestujúcim na účel zaistenia ich bezpečnosti, alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní rešpektovať.
 2. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča taxislužby alebo inej oprávnenej osoby dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť cestujúceho z prepravy, ak:
  1. cestujúci odmietne uhradiť cestovné alebo sa pri kontrole nepreukáže platným cestovným lístkom,
  2. správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život, majetok alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich,
  3. cestujúci znečisťuje alebo poškodzuje vozidlo dopravcu, alebo inak obťažuje cestujúcich a ich majetok,
  4. cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorej preprava je podľa tohto PP vylúčená,
  5. cestujúci vo vozidle fajčí alebo konzumuje alkoholické nápoje alebo existuje dôvodné podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu, návykových alebo psychotropných látok,
  6. cestujúci svojím hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných zvukov alebo inými prejavmi pôsobí rušivo na vodiča alebo ostatných cestujúcich
  7. cestujúci akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním z vozidla mimo určenej zastávky
  8. cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto PP
  9. pre chorobu, užívanie návykových látok alebo z iných dôvodov môže byť cestujúcim a/alebo dopravcovi na ťarchu
 3. V prípadoch podľa bodu 2. je dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie oprávňuje dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho. Dopravca je v tomto prípade oprávnený vyložiť nežiadúceho prepravcu na najbližšom možnom mieste (vrátane benzínovej stanice, či odpočívadle). Vylúčený z prepravy nemá nárok na náhradu cestovného za nevykonanú časť prepravy ani na vrátenie zaplateného cestovného. Ostatným cestujúcim nevzniká nárok na zľavu z cestovného (v prípadoch podľa bodu 2.)
 4. Dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu cestujúceho, čakajúceho na prepravu na zastávke, aj v prípade, že povolená kapacita vozidla je už naplnená,
 5. Dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča zadržať cestovnú batožinu, ktorá podlieha spoplatneniu až do času vyrovnania dlžného dovozného.

Čl. VIII

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

 1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku,
 2. zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.bratislavatransfer.sk,
 3. prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby vrátane platných príplatkov za nadrozmernosť alebo nadpočetnosť batožiny a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby, to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. V takýchto prípadoch vozidlo taxislužby nemusí byť vybavené taxametrom,
 4. starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a prepravovanej batožiny,
 5. označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom,
 6. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné PZP poistenie vozidla,
 7. mať vo vozidle taxislužby preukaz vodiča na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
 8. mať vo vozidle taxislužby kompletný cenník a tarifné podmienky a umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich,
 9. prevádzkovať taxislužbu s vozidlom, ktoré je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, pričom toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Výnimku tvoria len prípady, kedy pre potreby cestovných agentúr (kancelárii) vykonáva dopravca zmluvnú prepravu klientov.

Čl. IX

Rozsah prepravy batožín

 1. Cestujúci má právo vziať si so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle dopravcu, premiestnenie batožiny k vozidlu a od vozidla vykonáva cestujúci inak Batožina nebude naložená do vozidla,
 2. batožina cestujúceho nesmie svojimi rozmermi a obsahom obťažovať a obmedzovať okolitých cestujúcich nad mieru primeranú pomerom. V opačnom prípade dopravca neumožní jej prepravu,
 3. batožinu ukladá vodič tak, aby neohrozovala bezpečnosť cestujúcich, výkon služby vodiča, neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie a nepoškodila vozidlo. Cestujúci je povinný poskytnúť pri vykladaní a ukladaní svojej batožiny primeranú pomoc /ak vodič o ňu požiada/ a rešpektovať pokyny vodiča,
 4. vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná alebo ako cestovná batožina, (mimo priestoru pre cestujúcich). Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone. Zodpovednosť za príručnú batožinu umiestnenú v priestore pre cestujúcich má cestujúci,
 5. cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo, aby sa ukladala v určitej polohe. Týka sa to aj pomôcok pre zdravotne postihnuté osoby a invalidné vozíky.
 6. Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine, tzn. cestujúci má povinnosť dohliadnuť, aby sa jeho odovzdaná batožina naložila, a až následne zaujme vodičom stanovené miesto vo vozidle,
 7. ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie,
 8. pri poškodení alebo zničení batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu za dovozné. Okrem toho je dopravca povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil v súvislosti s prepravou zničenej batožiny. Pri poškodení alebo čiastočnej strate batožiny dopravca uhrádza sumu, o ktorú bola batožina znehodnotená. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť písomne u dopravcu do 1 mesiaca od vydania batožiny cestujúcemu alebo ak k vydaniu batožiny nedošlo, do 1 mesiaca od prevzatia batožiny na prepravu, inak právo zanikne,
 9. zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie dopravca podľa predchádzajúcich odsekov, preto má aj právo označovať batožinu číselným označením, ktorého jeden diel obdrží cestujúci a pri vyberaní batožiny ho musí vrátiť vodičovi, resp. sa príslušným číslom preukázať pri preberaní batožiny. Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah do hodnoty 1200,-EUR,
 10. vodič má právo požiadať od cestujúceho zaplatenie dovozného za batožinu prijatú na prepravu ihneď po jej prijatí. Výška dovozného je stanovená tarifou,
 11. cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou na prepravu : 
  1. veci, ktorých preprava je zakázaná právnymi predpismi a taktiež tarifou dopravcu,
  2. nebezpečné veci /horľavé, výbušné, prchavé a pod/,
  3. nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
  4. veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, poškodiť alebo znečistiť vozidlo alebo cestujúcich,
  5. veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
  6. batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 60 kg a batožinu, ktorej hodnota presahuje 1200,-EUR,
  7. cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine cennosti ako sú šperky, ceniny, peniaze, elektroniku, osobné doklady a dôležité dokumenty.
 12. cestujúci môže prepraviť najviac v kapacite batožinového priestoru vozidla. Mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšiu batožinu.
 13. Bezplatne prepravujeme batožinu v kapacite batožinového priestoru vozidla. V prípade ak sa jedná o nadrozmernú batožinu - viac než 30kg, je nutné si pri objednávke zakúpiť aj extra poplatok “nadrozmerná batožina”,
 14. objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť dopravcovi – dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu. Do batožinového priestoru možno uložiť detský kočík len vtedy, ak sa dá poskladať,
 15. batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby,
 16. váha a miera batožín je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu odhadom, meraním a vážením. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča,
 17. preprava autobusových zásielok nie je povolená.

Čl.X

Preprava zvierat

 1. Preprava živých spoločenských zvierat (pes, mačka a fretka) je dovolená, len ak sú umiestnené výhradne v prepravných schránkach. Prioritne sú prepravované v batožinovom priestore,
 2. Ostatné živé spoločenské zviera, okrem psa, mačky a fretky, musí byť prepravované v obale a považujú sa za batožinu. Dovozné stanovené v cenníku je bez ohľadu na to, či je prepravované zviera umiestnené v batožinovom priestore alebo v priestore pre cestujúcich.

Čl.XI

Postup pri nájdení zabudnutej príručnej batožiny a iných vecí

 1. Za zabudnuté veci počas prepravy dopravca nenesie zodpovednosť,
 2. Pokiaľ vodič taxislužby po ukončení prepravy v cieľovej zastávke nájde vo vozidle zabudnutú vec, je povinný túto odovzdať zodpovednému pracovníkovi dopravcu, ktorý ju zaeviduje a uskladní. Za obsah nájdenej batožiny dopravca nezodpovedá,
 3. v prípade, že sa vlastník zabudnutej veci prihlási o jej vydanie do troch dní, táto sa mu vydá bez poplatku za uskladnenie. Po lehote troch dní má dopravca právo účtovať poplatok za uskladnenie a to 2,-EUR za každý začatý deň,
 4. dopravca má právo žiadať od vlastníka zabudnutej veci, ktorý si ju žiada alebo osoby splnomocnenej k tomu jej majiteľom popis veci, prípadne jej obsahu a až po spoločnom preskúmaní veci alebo jej obsahu sa táto vydá vlastníkovi. Pri odovzdávaní nájdenej veci je vlastník povinný preukázať sa preukazom totožnosti, ktorého číslo dopravca spolu s adresou poznamená v príslušnej evidencii,
 5. pokiaľ dopravcovi je známa adresa vlastníka zabudnutej veci, upovedomí ho o nájdení zabudnutej veci vo vozidle taxislužby na jeho náklady, ktoré vlastník veci je povinný uhradiť pri jej prevzatí,
 6. ak si vlastník veci nevyzdvihne, odovzdá ich dopravca podľa §135 ods. 1 Občianskeho zákonníka príslušnému štátnemu orgánu, ktorým je miestne príslušný obvodný úrad v sídle kraja, v ktorom územnom obvode sa zabudnutá vec nachádza. Ak sa vlastník veci neprihlási u príslušného štátneho orgánu do jedného roka po tom, čo mu bola zabudnutá vec odovzdaná, pripadá nájdená vec do vlastníctva štátu.

Čl.XII

Postup vodiča taxislužby, dispečera pri dopravnej nehode, požiari vozidla a náhleho ochorenia cestujúceho počas prepravy

 1. Pokiaľ dôjde k dopravnej nehode je vodič vozidla taxislužby povinný postarať sa (v medziach svojich schopností a možností) aby možné následky nehody boli obmedzené na čo najnižšiu mieru a nemohlo dôjsť k prípadnému ďalšiemu ohrozeniu osôb.
 2. Vodič je povinný najmä: 
  1. urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti cestnej premávky na mieste nehody,
  2. poskytnúť podľa svojich možností prvú pomoc zraneným osobám a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
  3. informovať všetkých cestujúcich primeraných okolnostiam a vhodným spôsobom o vzniknutej situácii,
  4. urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a zdravia cestujúcich a ochrany ich batožín,
  5. ohlásiť dopravnú nehodu Policajnému zboru a zodpovednému pracovníkovi dopravcu,
 3. zodpovedný pracovník dopravcu sa bezodkladne postará o náhradnú prepravu cestujúcich a ich batožín do cieľovej zastávky a urobí ďalšie opatrenia pre čo najrýchlejšie odstránenie následkov dopravnej nehody,
 4. v prípade úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho je vodič taxislužby povinný v medziach svojich schopností a možností poskytnúť prvú pomoc a dopraviť ho do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie alebo privolať záchrannú zdravotnú službu. Dôvody prípadnej zmeny plánu cesty vodič taxislužby vysvetlí ostatným cestujúcim,
 5. pokiaľ dôjde počas prepravy vozidlom taxislužby k mimoriadnej udalosti pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich alebo vodiča (napr. živelná pohroma) tak, že vozidlo nemôže pokračovať po bežnej trase, dopravca ich dopraví inou najbližšou trasou do ich cieľových zastávok, pokiaľ to prevádzkové pomery umožňujú. V prípade, že sa v preprave na bežnej trase v dôsledku mimoriadnej udalosti nedá pokračovať ani odklonením sa od trasy, cestujúci majú nárok na bezplatné vykonanie prepravy späť do východiskovej zastávky nástupného miesta,
 6. v prípade vzniku mimoriadnej udalosti z dôvodu vyššej moci (napr. aj pokazenie sa vozidla) dopravca je povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú dopravu. V takýchto prípadoch (dopravca nevie ovplyvniť = vyššia moc) dopravca neposkytuje zľavu na cestovnom a nenesie zodpovednosť za prípadné zmeškanie následných spojení.

Čl.XIII

Výška Cestovného - TARIFA

 1. Aktuálne ceny za prepravu sa nachádzajú na webovej stránke dopravcu www.bratislavatransfer.sk/cennik
 2. Ak sa transfer vykonáva na trase, ktorá nie je uvedená v cenníku bude cena ujasnená v mailovej, alebo telefonickej komunikácii pred realizáciou transferu.
 3. Ceny za extra služby pri preprave (napr. poistenie, alebo čakanie s menovkou, zviera v prepravnom obale a pod.) sa nachádzajú v druhom kroku pri vytvorení objednávky.

Čl.XIV

Akciové lístky, špeciálne ponuky

 1. Akciové lístky, špeciálne ponuky využíva dopravca pre zatraktívnenie svojej obchodnej ponuky.
 2. Špeciálne ponuky zvýhodňujú cestujúceho za nákup CL v stanovenom predstihu, zvýhodňujú predaj voľnej kapacity v stanovenej dobe pred odjazdom, zvýhodňujú skupiny, odmeňujú cestujúceho za vernosť,
 3. Špeciálne ponuky môžu mať časovo ohraničenú platnosť,
 4. Platnosť a dobu trvania špeciálnych ponúk vyhlasuje dopravca. Cestujúci sú o platnosti informovaní na internetovej stránke www.bratislavatransfer.sk, prípadne v reklamných a propagačných materiáloch alebo na sociálnych sieťach.

Čl.XV

Storno

 1. Storno zakúpeného cestovného lístka je nutné nahlásiť písomnou formou (emailom), alebo cez web formulár na stránke www.bratislavatransfer.sk.

Čl.XVI

Zodpovednosť

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
 2. nároky pre nedostatok poskytovaných služieb sú uvedené v tomto prepravnom poriadku dopravcu,
 3. uplatnený nárok nemôže reklamujúci meniť bez súhlasu dopravcu,
 4. v prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:
  1. náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,
  2. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,
  3. svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl.XVII

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Všeobecné ustanovenia:

Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzicestujúcim, resp. iným odberateľom poskytovaných služieb (ďalej len „reklamujúci“) a spoločnosťou Moven s.r.o. (ďalej len „dopravca“), v súvislostí s uplatňovaním reklamácií voči dopravcovi, ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou poskytovaných služieb podľa tohto prevádzkového poriadku

Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamáciou rozumie reklamujúcim uplatňované právo zo zodpovednosti za nedostatky služieb poskytovaných dopravcom v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Postup pri uplatňovaní reklamácie:  Reklamujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu mailom, poštou na adresu sídla dopravcu. Adresa sídla dopravcu: Moven s.r.o., Bauerova 1205/ 7 , 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko KVP, Slovensko, e-mail: info@bratislavatransfer.sk

 1. Reklamujúci je povinný uplatniť práva a nároky vyplývajúce z tohto prepravného poriadku spôsobom uvedeným v následnom bode bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. Cestujúci má právo sa telefonicky alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie,
 2. ak reklamujúci v lehote podľa predchádzajúceho bodu nevytkne dopravcovi túto zistenú skutočnosť, reklamujúcemu právo zo zodpovednosti za vady zaniká
 3. reklamujúci je povinný dopravcovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie,
 4. pokiaľ nie je možné ihneď, v zložitom prípade najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie a odborne ju posúdiť, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitosti reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o vybavení reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má reklamujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade, t.j. reklamujúci má právo od zmluvy odstúpiť
 5. pri uplatnení reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dopravca doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie reklamujúcemu ihneď po prijatí reklamácie
 6. dopravca o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad vydá dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Dopravca nenesie zodpovednosť za to, že sa na reklamujúcim na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslaný písomný doklad doručiť
 7. reklamáciu údajov na vydanom cestovnom lístku si reklamujúci môže uplatniť ihneď po vydaní cestovného lístka a následnom skontrolovaní lístka cestujúcim, t.j. po overení správnosti údajov na vydanom cestovnom lístku. Na neskoršiu reklamáciu údajov uvedených na cestovnom lístku dopravca nebude brať zreteľ.
 8. Náležitosti reklamácie:

Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne v lehote 30 dní odo dňa ukončenia prepravy. Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať predložením právne relevantných dokladov (dôkazov), ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady. Reklamujúci je ďalej povinný uviesť aj právo, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje, a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu dopravcu.

 1. Reklamácia musí obsahovať:
  1. Identifikačné údaje reklamujúceho, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada zaslať vybavenie reklamácie, telefónne číslo, bankové spojenie a čísla účtu pre prípad vyplatenia finančnej náhrady,
  2. predmet reklamácie,
  3. popis čoho sa reklamácia týka a čo si voči dopravcovi uplatňuje,
  4. súpis a fotokópie dokladov pripojených k reklamácii, nevyhnutne doklad o poskytnutí služby (cestovný lístok, batožinový lístok, faktúra, pokladničný blok a pod.),
  5. dátum podania reklamácie,
  6. podpis a prípadne odtlačok pečiatky (ak zápis v registri takúto formu vyžaduje) reklamujúceho, tento údaj sa pri podania reklamácie elektronickou formou nevyžaduje. 

Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých je potrebné, doložilo splnomocnenie, ktoré reklamujúceho oprávňuje v ich mene. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v predchádzajúcich bodoch, dopravca vyzve reklamujúceho, aby reklamáciu doplnil, v lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov. Kým reklamujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie, dopravca nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať jej oprávnenosť. Ak reklamujúci v lehote určenej dopravcom odstráni nedostatky svojej reklamácie, od tohto momentu začínajú plynúť 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie. Ak reklamujúci reklamáciu nedoplní, dopravca nie ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.

 1. Neoprávnenosť, zamietnutie reklamácie:
 2. Neoprávnenou reklamáciou sa v zmysle tohto prepravného poriadku pri preprave rozumie reklamácia reklamujúceho, ktorý v čase udalosti:
  1. Neobsahuje potrebné náležitosti alebo nebola podaná v lehote podľa tohto PP,
  2. porušil predpisy dopravcu alebo všeobecne záväzné právne predpisy SR, alebo cieľového štátu,
  3. bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
  4. nedostatky dopravcom poskytovanej služby si zavinil sám,
  5. ohrozoval cestujúcich vo vozidle,
  6. fajčil, príp. požíval alkoholické nápoje v priestore vozidla,
  7. poškodzoval vozidlo,
  8. prepravoval vo svojej batožine veci/zvieratá, ktoré sú zakázané alebo odmietol preskúmanie batožiny,
  9. prepravoval vo vozidle batožinu, na ktorej pre jej nespôsobilosť resp. osobitnú povahu vznikla škoda a reklamujúci na tieto skutočnosti dopredu neupozornil,
  10. bol pre akékoľvek opodstatnené dôvody vylúčený z prepravy,
  11. nerešpektoval pokyny oprávnenej osoby dopravcu.

Dopravca má právo odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade ak:

 1. Nebola podaná oprávnenou osobou,
 2. reklamácia nebola podaná v čase a v súlade s týmto prepravným poriadkom,
 3. vo veci bolo začaté súdne, resp. rozhodcovské konanie, alebo vo veci príslušným orgánom už bolo právoplatne rozhodnuté,
 4. škoda vznikla následkom živelnej pohromy alebo mimoriadnej udalosti, za ktorú dopravca nenesie zodpovednosť,
 5. nákup služby nebol preukázaný,
 6. reklamáciu na službu reklamujúci uplatňuje po uplynutí lehôt stanovených v tomto reklamačnom poriadku.
 7. Zamietnutie reklamácie oznámi dopravca reklamujúcemu písomne, alebo electronicky na adresu uvedenú v jeho reklamácii. V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má reklamujúci právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.

Čl.XVIII

Mimoriadna udalosť 

Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje  :

 1. dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,
 2. požiar vozidla,
 3. porucha vozidla,
 4. úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby,
 5. neprispôsobivé chovanie sa cestujúceho, ktoré si vyžaduje zásah vodiča

Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxi povinný predovšetkým:

 1. bezodkladne zastaviť vozidlo
 2. urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou
 3. poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
 4. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie
 5. informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný: 

 1. ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,
 2. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,
 3. zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti,
 4. informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

Čl.XIX

Záverečné ustanovenia

 1. Tento PP je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku,
 2. Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.
 3. Ostatné právne vzťahy medzi dopravcom a cestujúcim, výslovne neupravené týmto Prevádzkovým poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. V prípade sporov (rozdielov v interpretovaní), je smerodajná slovenská verzia tohto prepravného poriadku.
 4. Prípadne spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak napriek tomu nedôjde k dohode, platí, že v prípade sporu je pre jeho rozhodnutie príslušný súd v sídle dopravcu.
 5. Dopravca je oprávnený z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike, v prípade zmien právnych predpisov, vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia meniť, alebo dopĺňať tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Dopravca zverejní aktuálny PP s vyznačením platnosti na webovej stránke www.bratislavatransfer.sk.
 6. Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.
 7. Tento PP spoločnosti Moven s.r.o. bol schválený konateľom spoločnosti dňa 18.2.2024 a je účinný od 19.2.2024,
 8. PP bol zverejnený dňa 19.2.2024.

V Košiciach, dňa 18.2.2024